Semináře připravené na míru

3P – jen 3 kroky k Vaší spokojenosti

P1Požadavek – v rámci poptávky nám sdělíte Vaše představy, potřeby a očekávání

P2Příprava – představíme Vám zamýšlený obsah semináře a společně ho doladíme

P3Provedení – realizujeme seminář dle Vašich záměrů a požadavků

Délka semináře

Odvíjí se od požadavku na rozsah problematiky, která je předmětem zájmu, nejčastěji od 2 hodin až do 3 dnů.

Rozložení/struktura

Doporučujeme semináře realizovat ve 4 až 6hodinových blocích (dle našich zkušeností kratší výukové dny přinášejí vyšší koncentraci zúčastněných v průběhu výkladu).

Forma

Osobní setkání či webinář.

Místo konání

U nás, u vás či na jiném zvoleném místě.

Témata seminářů

Níže uvádíme přehled základních témat seminářů. Výčet není úplný. Konečný obsah semináře bude připravený na míru dle Vašich požadavků.

cheat - all items closed
Pracovně právní vztahy
Komu je seminář určen?

Seminář je zejména určen všem zaměstnancům organizace, kteří mají jakékoliv podřízené.

Co se na semináři dozvíte?

Jak je to s pracovní kázní zaměstnanců, pracovní dobou a jejím dodržováním, přestávkami v práci, překážkami v práci na straně zaměstnance, upozorněními zaměstnancům na porušení povinností a dalších otázkách dle požadavků a podnětů od objednatele semináře, to vše formou ilustračních příkladů přímo z praxe pro lepší pochopení problematiky pouze s nezbytnou teorií.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah jsou (3) – 4 hodiny.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři

Ochrana osobnosti a osobních údajů (GDPR)
Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro střední firmy, kde se běžně pracuje s osobními údaji a management se domnívá, že vše, co se týká ochrany údajů, by si zasloužilo větší pozornost.

Co se na semináři dozvíte?

Jak na splnění povinností v rámci GDPR, kterými jsou např. povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů a další.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah je 7 – (8) hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři

Odpovědnost managera a podnikatele
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří chtějí začít podnikat, popř. společně s někým podnikat a nechtějí opakovat chyby, kterých se dopustili druzí.

Co se na semináři dozvíte?

Jakou zvolit formu podnikání, jaké vybrat živnosti, rozebrána bude odpovědnost za závazky, u společností odpovědnost společníků i trestní odpovědnost právnických osob, dozvíte se, kdy se registrovat u finančního úřadu a k jakým daním, jak eliminovat rizika v podnikání – kdy je vhodné vypracovat podnikatelský záměr, jak ověřovat bonitu obchodních partnerů, na co si dát pozor při uzavírání smluv a jak zajistit dostatečné podklady pro vymáhání nesplněných závazků. Seminář je veden způsobem srozumitelným pro neprávníky za použití praktických příkladů.

Jaký je doporučený rozsah?

Rozsah, který se nám osvědčil je 6 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Seminář bývá čas od času nabízen i jako otevřený – neváhejte nás kontaktovat pro sdělení předběžných termínů.

Právo od A do Z pro management a podnikatele
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem na manažerských pozicích malých a středních firem, kde se v rukou několika málo jedinců kumuluje řízení firmy a není možné si na jednotlivé činnosti najmout specializované pracovníky. Seminář tak má napomoci manažerům vyznat se v jednotlivých oblastech práva a výrazně zvýšit jejich právní povědomí v krátkém časovém úseku. Seminář je veden ve velmi srozumitelné formě s důrazem na to, aby účastníci získali především schopnost identifikovat možná právní rizika při své práci a vhodně na ně zareagovat.

Co se na semináři dozvíte?

Seminář je rozdělen na tři okruhy. V prvním okruhu je řešen, základní rozdíl mezi veřejným a soukromým právem, dále je dílčí pozornost věnována veřejnému právu, seznámíte se s trestním právem, zejména pak trestnými činy hospodářskými, přestupkovým právem, správním právem sankčním, obecnými otázkami veřejného pořádku a zvláštní pozornost bude věnována trestní odpovědnosti právnických osob i prevenci v této oblasti. V druhém okruhu je dílčí pozornost věnována vytýčení rámce soukromého práva, dopadu přepisů soukromého práva do podnikání, závazkovému právu, právní úpravě korporací se zaměřením na typ společnosti, který je využíván u školeného subjektu, pozornost je věnována péči řádného hospodáře, pravidlu střetu zájmů, smlouvě o výkonu funkce, další možné odpovědnosti a rovněž rejstříkovému zákonu i otázce, jak nejen z něho vytěžit maximu informací. Bez pozornost nezůstanou ani reklamace. V třetím bloku jsou řešeny pracovně právní vztahy, ochrana osobních údajů, bezpečná komunikace, dialog a etika, zaměření se na firemní směrnice a ostatní dokumenty jako cestu pro minimalizaci bezpečnostních rizik je rovněž součástí tohoto posledního bloku.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah je 3 dny/6 – 8 hodin a seminář se uskuteční přímo u Vás ve firmě.

V čem je seminář výhodný pro naši firmu?

Základní výhodou je, že se jedná o seminář uzavřený a nemusíte se bát zeptat na cokoli, tzn. lze na něm řešit i příklady z Vaší každodenní firemní praxe bez zbytečných obav, že se o tom někdo dozví. Naši školitelé jsou zároveň i advokáty a jsou zavázáni mlčenlivostí dle zákona. Nejcitlivější dotazy mohou být pokládány a zodpovídány jen „mezi čtyřma očima“.

Můžeme jako management firmy ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři a následně ho s Vámi sestavíme na míru v závislosti na zaměření Vaší firmy.

UPOZORNĚNÍ

Seminář je záležitostí pro ty společnosti, pracují na svém růstu a při přípravě jeho obsahu je nutná spolupráce zástupce Vaší firmy s našim specialistou, aby jeho následná kvalita byla v souladu s Vašimi očekáváními i vynaloženými náklady.

Státní regulace podnikání
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří podnikají a dotýká se jich státní regulace podnikání. Na své si přijdou zejména týmy řídící středně velké firmy.

Co se na semináři dozvíte?

Státní regulace podnikání je zcela jistě nezbytná, avšak intervenční činnost státu nemusí mít vždy jen pozitivní dopady. Správná orientace v dané oblasti může přispět ke snížení nákladů ve Vaší firmě. Jak se bránit šikanóznímu jednání ze strany úřadů, pokutám mnohdy spíše exemplárním. Jak se vyznat v tom, kdo nás může kontrolovat a kdo už ne?

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah je 7 – 8 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – rádi Vám dělíme podrobnosti k tomuto semináři a samozřejmě ho zaměříme na oblasti, které jsou propojené s předměty podnikání Vaší firmy.

Osobnostní rozvoj

Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří mají zájem zlepšovat a rozvíjet své schopnosti i dovednosti zejména v profesní oblasti.

Co se na semináři dozvíte?

Jak maximalizovat profesní potenciál, co vše může pomoci nejen k profesnímu růstu, ale i k tomu osobnostnímu. Zaměříme se společně na rozvoj kladných vlastností, pozitivní myšlení, ovládání se, vyjednávání, mediaci… Stranou nezůstane ani otázka, kde na to všechno vzít energii. Na závěr semináře si můžete za naší pomoci sestavit krátký strategický plán osobního růstu v souladu s vašimi profesními i osobními cíli.

Jaký je doporučený rozsah?

V návaznosti na oblasti, které po konzultaci s námi zvolíte, je doporučený rozsah 4 – 7 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Samozřejmě. Kontaktovat nás. Sdělit nám záměry Vaší firmy v této oblasti a my se s Vámi pak dohodneme na náplni semináře, aby přínos semináře byl v souladu s Vašimi očekáváními a pro Vaše zaměstnance měl dlouhodobý přínos.

Nenašli jste to, co hledáte? Sestavíme seminář dle Vašeho požadavku.

Stačí 3 kroky k Vaší spokojenosti

 1. Požadavek – v rámci poptávky nám sdělíte Vaše představy, potřeby a očekávání
 2. Příprava – představíme Vám zamýšlený obsah semináře a společně ho doladíme
 3. Provedení – realizujeme seminář dle Vašich záměrů a požadavků

 

Realizované semináře

Níže uvádíme příklady seminářů, které jsme realizovali. Výčet není úplný. Konečný obsah semináře bude připravený na míru dle Vašich požadavků.

 • Zákoník práce se zaměřením na povinnosti zaměstnanců spojené s pracovním poměrem včetně dopadů občanského zákoníku do oblasti pracovněprávní
 • Jak uzavírat smlouvy
 • Státní regulace v podnikání
 • Efektivní řízení advokátní kanceláře
 • Konzultační seminář – Statutární orgán v s.r.o. a jeho odpovědnost dle OZ a ZOK
 • Vymahatelnost práva a alternativní řešení sporů
 • Jak hospodařit s časem a energií
 • Kvalitní orientace v právním prostředí jako základní předpoklad úspěchu manažera, a především prevence odpovědnosti (4denní)
 • Pohledávky a jejich vymáhání právní cestou
 • Sociální dialog
cheat - all items closed
Další semináře
 • Co by měl znát personalista ze zákoníku práce
 • Pracovní právo pro personalisty
 • Dopady občanského zákoníku do zákoníku práce, pracovněprávní vztahy
  vnitřní předpis a pracovní řád
 • Cestovní náhrady, překážky na straně zaměstnance podle zákoníku práce a předpisů souvisících
 • Manažerské řízení, souběh funkce jednatele s manažerskou funkcí
 • Předprodejní příprava zboží jako prevence reklamací
 • Ochrana osobních údajů a povinností s ní spojené
 • Proces implementace OZ a ZOK do života kapitálových společností (a.s. a s.r.o.)
 • Pracovněprávní vztahy
 • Reklamace v obchodě podle nového občanského zákoníku a předpisů souvisících
 • Základy pracovního práva
 • Občanský zákoník – závazky z právních jednání
 • Jak komunikovat (pro seniory)
 • Právo evropské unie
 • Kvalitní orientace v právním prostředí jako základní předpoklad úspěchu manažera na všech stupních řízení   
 • Co by měl vědět student právnické fakulty o vedení advokátní kanceláře
 • Právní služby ve firmě, jejich organizace, efektivní poptávání a poskytování pro studenty právnické fakulty
 •  Organizace právní služby ve společnosti
 • Kvalitní orientace v právním prostředí se zaměřením se na identifikaci a prevenci odpovědnostních rizik (2denní)
 • Buďte ve formě
 • Pohledávky a jejich úspěšné řešení v praxi aneb proces úspěšného vymáhání pohledávek
 • Nadační fondy ve světle OZ
 • Vedení advokátní kanceláře
 • Jak nastavit proces vymáhání pohledávek u konkrétního subjektu
 • Právo v podnikání
 • Archivace a skartace
 • Právní minimum
 • Závazkové právo s dopadem do podnikání
 • Jak vyjednávat
 • Mediace jako alternativní řešení sporu
 • Ochrana osobních údajů podle nového nařízení Evropského parlamentu a Rady – General Data Protection Regulation (GDPR) aneb poradíme Vám, jak se připravit, aby vás květen 2018 nezastihl nepřipravené!
 • Změny v zákoníku práce v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku
 • Nový občanský zákoník a jeho vliv na podnikání po 1. 1. 2014 aneb poradíme vám, na co se připravit!
 • Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a jejich dopad (ne)jen do podnikání po 1. 1. 2014 aneb již brzy
 • Nový občanský zákoník a jeho vliv na podnikání po 1. 1. 2014 aneb poradíme Vám, na co se připravit“
 • Nový občanský zákoník a jeho dopad do podnikání po 1.1.2014, další aktuální změny
 • Rekodifikace soukromého práva po 1. 1. 2014 s dopadem (ne)jen do podnikání
 • Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Přemýšlíte o semináři?

REFERENCE
„Musím říci, že z počátku jsem zvažoval, zda si objednat uzavřený seminář pouze pro sebe, tj. jednu osobu. S ohledem na rozsah informací a na skutečnost, že jsem se mohl zeptat na všechno, co jsem potřeboval, však nyní vůbec nelituji vynaložených prostředků.“
Ing. RADEK ŠLEZINGER

„Pozitivně hodnotíme, že seminář na téma občanský zákoník netrval celou pracovní dobu a konal se u nás na pracovišti. Vše bylo vysvětleno srozumitelnou řečí a obdrželi jsme velké množství potřebných informací zejména ohledně uzavírání smluv.“
Sherwin-Williams Czech Republic, spol. s r.o.

„Seminář na téma GDPR mi i přes omezený časový rozsah poskytl velké množství důležitých a zajímavých informací.“
Ing. DAVID KROMUS, MBA, MSc.

ředitel pobočky Brno, Unileasing a.s.

„Seminářů jsme v naší společnosti s BB157 realizovali více a byli jsme vždy spokojení. Jejich záběr je velmi široký. Vždy nám je srozumitelně vysvětleno vše, co je pro nás a naše zaměstnance důležité. Uzavřené semináře jsou maximálně efektivní a kromě toho v daný den stihneme obvykle i pracovní poradu.“
SB PROPERTY SERVICES, a.s.