Semináře připravené na míru

3P – jen 3 kroky k Vaší spokojenosti

P1Požadavek – v rámci poptávky nám sdělíte Vaše představy, potřeby a očekávání

P2Příprava – představíme Vám zamýšlený obsah semináře a společně ho doladíme

P3Provedení – realizujeme seminář dle Vašich záměrů a požadavků

Délka semináře

Odvíjí se od požadavku na rozsah problematiky, která je předmětem zájmu, nejčastěji od 2 hodin až do 3 dnů.

Rozložení/struktura

Doporučujeme semináře realizovat ve 4 až 6hodinových blocích (dle našich zkušeností kratší výukové dny přinášejí vyšší koncentraci zúčastněných v průběhu výkladu).

Forma

Osobní setkání či webinář.

Místo konání

U nás, u vás či na jiném zvoleném místě.

Témata seminářů

Níže uvádíme přehled základních témat seminářů. Výčet není úplný. Konečný obsah semináře bude připravený na míru dle Vašich požadavků.

cheat - all items closed
Pracovně právní vztahy
Komu je seminář určen?

Seminář je zejména určen všem zaměstnancům organizace, kteří mají jakékoliv podřízené.

Co se na semináři dozvíte?

Jak je to s pracovní kázní zaměstnanců, pracovní dobou a jejím dodržováním, přestávkami v práci, překážkami v práci na straně zaměstnance, upozorněními zaměstnancům na porušení povinností a dalších otázkách dle požadavků a podnětů od objednatele semináře, to vše formou ilustračních příkladů přímo z praxe pro lepší pochopení problematiky pouze s nezbytnou teorií.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah jsou (3) – 4 hodiny.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři

Ochrana osobnosti a osobních údajů (GDPR)
Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou uzavírání smluv a kteří očekávají srozumitelný výklad zaměřený na praxi.

Co se na semináři dozvíte?

Jaký dopad mají základní zásady občanského zákoníku do oblasti závazkového práva, co je právní jednání, jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, co jsou to závazky, jak je to s výší úroku z prodlení, co je zajištění a utvrzení, jaké mohou být podmínky rozvazovací a odkládací, co jsou výhrady, na co si dát pozor u nejpoužívanějších smluvních typů (smlouva kupní, smlouva o dílo) a mnoho dalšího; poučení z rozhodovací praxe soudů prostřednictvím přednášených příkladů.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah je 6 – (8) hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři

Státní regulace v podnikání
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří se potřebují seznámit blíže s občanským zákoníkem a právními vztahy z něho plynoucími. Předmětem semináře jsou praktické otázky, které řeší každodenně všechny malé i střední firmy a management nechce, aby se lidé v podniku zbytečných dopouštěli chyb. Účastníci semináře tak získají především schopnost včas rozeznat riziko právních chyb a vhodným způsobem na ně reagovat.

Co se na semináři dozvíte?

Krátce je v úvodu vysvětlena na praktických případech nezbytná teorie – co znamená kogentní a dispozitivní, jak se počítá čas, jak na úrok z prodlení, co je zajištění, utvrzení a jak jich využít ve Váš prospěch. Dále je věnována krátká pozornost závazkovému právu a smlouvám jako nejčastějšímu důvodu vzniku závazku. Probírány mohou být i nejčastěji používané smlouvy dle Vašeho výběru – pacht, nájem prostoru k podnikání, pracovní poměr, smlouva kupní, smlouva o dílo. Bez vysvětlení nezůstane ani to, co jsou nepojmenované smlouvy a kdy je použít nebo kdy je možné se dopustit bezdůvodného obohacení. Pozornost je věnována také závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, popř. náhradě majetkové a nemajetkové újmy, povinnost nahradit škodu, rozsah a způsob náhrady. Ilustrační příklady z praxe pro lepší pochopení přednášené problematiky jsou samozřejmostí.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah je 8 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři, popř. ho s Vámi sestavíme na míru, to vše v závislosti na u Vás každodenně řešenou problematiku.

Právo od A do Z pro management a podnikatele
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří chtějí začít podnikat nebo už podnikají a chtějí se správně rozhodnout, jak poptávat (nejen) právní služby. Seminář je velmi vhodný také pro osoby, které služby dosud spíše prodávaly, ale nyní je mají nakupovat.

Co se na semináři dozvíte?

Co všechno potřebuje pro kvalitní zadání služby, kdo právní služby poskytuje, jaké předpoklady by měla mít osoba, která to bude řídit, ustanovit osobu, která to bude řídit, umět vyhodnotit jakou právní služby potřebuji, kdo mi ji má poskytnout (interní x externí poskytovatelé) a jak ho vyberu.

Jaký je doporučený rozsah?

Rozsah, který se nám osvědčil je 4 hodiny.

Mohu ještě něco udělat?

Seminář bývá čas od času nabízen i jako otevřený – neváhejte nás kontaktovat pro sdělení předběžných termínů.

Odpovědnost managera a podnikatele
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří chtějí začít podnikat, popř. společně s někým podnikat a nechtějí opakovat chyby, kterých se dopustili druzí.

Co se na semináři dozvíte?

Jakou zvolit formu podnikání, jaké vybrat živnosti, rozebrána bude odpovědnost za závazky, u společností odpovědnost společníků i trestní odpovědnost právnických osob, dozvíte se, kdy se registrovat u finančního úřadu a k jakým daním, jak eliminovat rizika v podnikání – kdy je vhodné vypracovat podnikatelský záměr, jak ověřovat bonitu obchodních partnerů, na co si dát pozor při uzavírání smluv a jak zajistit dostatečné podklady pro vymáhání nesplněných závazků. Seminář je veden způsobem srozumitelným pro neprávníky za použití praktických příkladů.

Jaký je doporučený rozsah?

Rozsah, který se nám osvědčil je 6 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Seminář bývá čas od času nabízen i jako otevřený – neváhejte nás kontaktovat pro sdělení předběžných termínů.

Osobnostní rozvoj
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem na manažerských pozicích malých a středních firem, kde se v rukou několika málo jedinců kumuluje řízení firmy a není možné si na jednotlivé činnosti najmout specializované pracovníky. Seminář tak má napomoci manažerům vyznat se v jednotlivých oblastech práva a výrazně zvýšit jejich právní povědomí v krátkém časovém úseku. Seminář je veden ve velmi srozumitelné formě s důrazem na to, aby účastníci získali především schopnost identifikovat možná právní rizika při své práci a vhodně na ně zareagovat.

Co se na semináři dozvíte?

Seminář je rozdělen na tři okruhy. V prvním okruhu je řešen, základní rozdíl mezi veřejným a soukromým právem, dále je dílčí pozornost věnována veřejnému právu, seznámíte se s trestním právem, zejména pak trestnými činy hospodářskými, přestupkovým právem, správním právem sankčním, obecnými otázkami veřejného pořádku a zvláštní pozornost bude věnována trestní odpovědnosti právnických osob i prevenci v této oblasti. V druhém okruhu je dílčí pozornost věnována vytýčení rámce soukromého práva, dopadu přepisů soukromého práva do podnikání, závazkovému právu, právní úpravě korporací se zaměřením na typ společnosti, který je využíván u školeného subjektu, pozornost je věnována péči řádného hospodáře, pravidlu střetu zájmů, smlouvě o výkonu funkce, další možné odpovědnosti a rovněž rejstříkovému zákonu i otázce, jak nejen z něho vytěžit maximu informací. Bez pozornost nezůstanou ani reklamace. V třetím bloku jsou řešeny pracovně právní vztahy, ochrana osobních údajů, bezpečná komunikace, dialog a etika, zaměření se na firemní směrnice a ostatní dokumenty jako cestu pro minimalizaci bezpečnostních rizik je rovněž součástí tohoto posledního bloku.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah je 3 dny/6 – 8 hodin a seminář se uskuteční přímo u Vás ve firmě.

V čem je seminář výhodný pro naši firmu?

Základní výhodou je, že se jedná o seminář uzavřený a nemusíte se bát zeptat na cokoli, tzn. lze na něm řešit i příklady z Vaší každodenní firemní praxe bez zbytečných obav, že se o tom někdo dozví. Naši školitelé jsou zároveň i advokáty a jsou zavázáni mlčenlivostí dle zákona. Nejcitlivější dotazy mohou být pokládány a zodpovídány jen „mezi čtyřma očima“.

Můžeme jako management firmy ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři a následně ho s Vámi sestavíme na míru v závislosti na zaměření Vaší firmy.

UPOZORNĚNÍ

Seminář je záležitostí pro ty společnosti, pracují na svém růstu a při přípravě jeho obsahu je nutná spolupráce zástupce Vaší firmy s našim specialistou, aby jeho následná kvalita byla v souladu s Vašimi očekáváními i vynaloženými náklady.

Přemýšlíte o semináři?

REFERENCE
„Musím říci, že z počátku jsem zvažoval, zda si objednat uzavřený seminář pouze pro sebe, tj. jednu osobu. S ohledem na rozsah informací a na skutečnost, že jsem se mohl zeptat na všechno, co jsem potřeboval, však nyní vůbec nelituji vynaložených prostředků.“
Ing. RADEK ŠLEZINGER

„Pozitivně hodnotíme, že seminář na téma občanský zákoník netrval celou pracovní dobu a konal se u nás na pracovišti. Vše bylo vysvětleno srozumitelnou řečí a obdrželi jsme velké množství potřebných informací zejména ohledně uzavírání smluv.“
Sherwin-Williams Czech Republic, spol. s r.o.

„Seminář na téma GDPR mi i přes omezený časový rozsah poskytl velké množství důležitých a zajímavých informací.“
Ing. DAVID KROMUS, MBA, MSc.

ředitel pobočky Brno, Unileasing a.s.

„Seminářů jsme v naší společnosti s BB157 realizovali více a byli jsme vždy spokojení. Jejich záběr je velmi široký. Vždy nám je srozumitelně vysvětleno vše, co je pro nás a naše zaměstnance důležité. Uzavřené semináře jsou maximálně efektivní a kromě toho v daný den stihneme obvykle i pracovní poradu.“
SB PROPERTY SERVICES, a.s.