Ceník autorských děl

Pokud byste chtěli autorská díla umístěná na těchto webových stránkách použít pro svoji potřebu, je třeba předem uhradit níže uvedené ceny (odměnu) na bankovní účet, který Vám bude sdělen na požádání.

Fotografie osob – 10.000,- Kč za jednu fotografii nebo její část pro jednorázové použití
Fotografie ostatní – 5.000,- Kč za jednu fotografii nebo její část pro jednorázové použití

Písemný příspěvek (článek) bez fotografií – 5.000,- Kč za jeden článek pro jednorázové použití
Část písemného příspěvku (článku) bez fotografií – 5.000,- Kč za jeden článek pro jednorázové použití

Jiné autorské dílo – 10.000,- Kč za jedno autorské dílo, nebo jeho část pro jednorázové použití

Video nahrávka 10,- Kč za jednu sekundu

Při sjednání písemné licenční smlouvy poskytujeme na autorská díla slevy!
Upozornění: podle § 40 odst. 4) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny.

Ceník odpovědí na nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu § 7 z. č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách informační společnosti):

Telefonická odpověď – 5.000,- Kč za každou započatou čtvrthodinu hovoru

Odpověď prostřednictvím e-mailu – 5.000,- Kč

Odpověď prostřednictvím datové schránky nebo doporučeného dopisu – 5.000,- Kč

Šíření obchodních sdělení

§7 [DZ]

  1. Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanovených tímto zákonem.
  2. Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.
  3. Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem5) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie6), může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
  4. Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud
    1. tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,
    2. skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo
    3. je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.