Uzavřená školení

Uzavřená školení jsou školení na míru pro management malých a středních firem.

Každý má uchovávat a rozvíjet aktiva svoje i své firmy. Jednou z předvídatelných věcí v každé společnosti je krize. Průběžné vzdělávání je jednou z cest, jak jí předcházet a zlepšit výkonnost organizace. Přínos uzavřených školení pro jednotlivce i firmy je opravdu nadstandardní. Neváhejte se přesvědčit. Je však třeba si uvědomit, že příprava uzavřených školení musí začít dlouho před jejich začátkem, jelikož znalosti se musí zaměřovat efektivně.  Jsme připraveni se s Vámi potkat a sestavit plán školení, vzdělávání pro Vás jako jednotlivce, vaše manažery i zaměstnance. Uzavřená školení mají výhodu, že mohou eliminovat slabé stránky a ještě více posílit silné. Mají samozřejmě i další pozitiva, která jsou zdůrazněna u jednotlivých seminářů. Soustřeďte se na zdokonalování.

Níže uvádíme témata školení, která jsme v minulosti realizovali či pravidelně realizujeme:

cheat - all items closed
ZÁKONÍK PRÁCE - POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Komu je seminář určen?

Seminář je zejména určen všem zaměstnancům organizace, kteří mají jakékoliv podřízené.

Co se na semináři dozvíte?

Jak je to s pracovní kázní zaměstnanců, pracovní dobou a jejím dodržováním, přestávkami v práci, překážkami v práci na straně zaměstnance, upozorněními zaměstnancům na porušení povinností a dalších otázkách dle požadavků a podnětů od objednatele semináře, to vše formou ilustračních příkladů přímo z praxe pro lepší pochopení problematiky pouze s nezbytnou teorií.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah jsou (3) – 4 hodiny.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři

OBČANSKÝ ZÁKONÍK SE ZAMĚŘENÍM NA SMLUVNÍ TYPY S DOPADEM DO PODNIKÁNÍ

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou uzavírání smluv a kteří očekávají srozumitelný výklad zaměřený na praxi.

Co se na semináři dozvíte?

Jaký dopad mají základní zásady občanského zákoníku do oblasti závazkového práva, co je právní jednání, jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, co jsou to závazky, jak je to s výší úroku z prodlení, co je zajištění a utvrzení, jaké mohou být podmínky rozvazovací a odkládací, co jsou výhrady, na co si dát pozor u nejpoužívanějších smluvních typů (smlouva kupní, smlouva o dílo) a mnoho dalšího; poučení z rozhodovací praxe soudů prostřednictvím přednášených příkladů.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah je 6 – (8) hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři

OBČANSKÝ ZÁKONÍK S DOPADEM DO PODNIKÁNÍ

Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří se potřebují seznámit blíže s občanským zákoníkem a právními vztahy z něho plynoucími. Předmětem semináře jsou praktické otázky, které řeší každodenně všechny malé i střední firmy a management nechce, aby se lidé v podniku zbytečných dopouštěli chyb. Účastníci semináře tak získají především schopnost včas rozeznat riziko právních chyb a vhodným způsobem na ně reagovat.

Co se na semináři dozvíte?

Krátce je v úvodu vysvětlena na praktických případech nezbytná teorie – co znamená kogentní a dispozitivní, jak se počítá čas, jak na úrok z prodlení, co je zajištění, utvrzení a jak jich využít ve Váš prospěch. Dále je věnována krátká pozornost závazkovému právu a smlouvám jako nejčastějšímu důvodu vzniku závazku. Probírány mohou být i nejčastěji používané smlouvy dle Vašeho výběru – pacht, nájem prostoru k podnikání, pracovní poměr, smlouva kupní, smlouva o dílo. Bez vysvětlení nezůstane ani to, co jsou nepojmenované smlouvy a kdy je použít nebo kdy je možné se dopustit bezdůvodného obohacení. Pozornost je věnována také závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, popř. náhradě majetkové a nemajetkové újmy, povinnost nahradit škodu, rozsah a způsob náhrady. Ilustrační příklady z praxe pro lepší pochopení přednášené problematiky jsou samozřejmostí.

Jaký je doporučený rozsah?

Minimální doporučený rozsah je 8 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři, popř. ho s Vámi sestavíme na míru, to vše v závislosti na u Vás každodenně řešenou problematiku.

JAK SPRÁVNĚ POPTÁVAT PRÁVNÍ SLUŽBY

Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří chtějí začít podnikat nebo už podnikají a chtějí se správně rozhodnout, jak poptávat (nejen) právní služby. Seminář je velmi vhodný také pro osoby, které služby dosud spíše prodávaly, ale nyní je mají nakupovat.

Co se na semináři dozvíte?

Co všechno potřebuje pro kvalitní zadání služby, kdo právní služby poskytuje, jaké předpoklady by měla mít osoba, která to bude řídit, ustanovit osobu, která to bude řídit, umět vyhodnotit jakou právní služby potřebuji, kdo mi ji má poskytnout (interní x externí poskytovatelé) a jak ho vyberu.

Jaký je doporučený rozsah?

Rozsah, který se nám osvědčil je 4 hodiny.

Mohu ještě něco udělat?

Seminář bývá čas od času nabízen i jako otevřený – neváhejte nás kontaktovat pro sdělení předběžných termínů.

PRÁVNÍ MINIMUM PRO (NEJEN) ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří chtějí začít podnikat, popř. společně s někým podnikat a nechtějí opakovat chyby, kterých se dopustili druzí.

Co se na semináři dozvíte?

Jakou zvolit formu podnikání, jaké vybrat živnosti, rozebrána bude odpovědnost za závazky, u společností odpovědnost společníků i trestní odpovědnost právnických osob, dozvíte se, kdy se registrovat u finančního úřadu a k jakým daním, jak eliminovat rizika v podnikání – kdy je vhodné vypracovat podnikatelský záměr, jak ověřovat bonitu obchodních partnerů, na co si dát pozor při uzavírání smluv a jak zajistit dostatečné podklady pro vymáhání nesplněných závazků. Seminář je veden způsobem srozumitelným pro neprávníky za použití praktických příkladů.

Jaký je doporučený rozsah?

Rozsah, který se nám osvědčil je 6 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Seminář bývá čas od času nabízen i jako otevřený – neváhejte nás kontaktovat pro sdělení předběžných termínů.

KVALITNÍ ORIENTACE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ JAKO ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD ÚSPĚCHU MANAŽERA

Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem na manažerských pozicích malých a středních firem, kde se v rukou několika málo jedinců kumuluje řízení firmy a není možné si na jednotlivé činnosti najmout specializované pracovníky. Seminář tak má napomoci manažerům vyznat se v jednotlivých oblastech práva a výrazně zvýšit jejich právní povědomí v krátkém časovém úseku. Seminář je veden ve velmi srozumitelné formě s důrazem na to, aby účastníci získali především schopnost identifikovat možná právní rizika při své práci a vhodně na ně zareagovat.

Co se na semináři dozvíte?

Seminář je rozdělen na tři okruhy. V prvním okruhu je řešen, základní rozdíl mezi veřejným a soukromým právem, dále je dílčí pozornost věnována veřejnému právu, seznámíte se s trestním právem, zejména pak trestnými činy hospodářskými, přestupkovým právem, správním právem sankčním, obecnými otázkami veřejného pořádku a zvláštní pozornost bude věnována trestní odpovědnosti právnických osob i prevenci v této oblasti. V druhém okruhu je dílčí pozornost věnována vytýčení rámce soukromého práva, dopadu přepisů soukromého práva do podnikání, závazkovému právu, právní úpravě korporací se zaměřením na typ společnosti, který je využíván u školeného subjektu, pozornost je věnována péči řádného hospodáře, pravidlu střetu zájmů, smlouvě o výkonu funkce, další možné odpovědnosti a rovněž rejstříkovému zákonu i otázce, jak nejen z něho vytěžit maximu informací. Bez pozornost nezůstanou ani reklamace. V třetím bloku jsou řešeny pracovně právní vztahy, ochrana osobních údajů, bezpečná komunikace, dialog a etika, zaměření se na firemní směrnice a ostatní dokumenty jako cestu pro minimalizaci bezpečnostních rizik je rovněž součástí tohoto posledního bloku.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah je 3 dny/6 – 8 hodin a seminář se uskuteční přímo u Vás ve firmě.

V čem je seminář výhodný pro naši firmu?

Základní výhodou je, že se jedná o seminář uzavřený a nemusíte se bát zeptat na cokoli, tzn. lze na něm řešit i příklady z Vaší každodenní firemní praxe bez zbytečných obav, že se o tom někdo dozví. Naši školitelé jsou zároveň i advokáty a jsou zavázáni mlčenlivostí dle zákona. Nejcitlivější dotazy mohou být pokládány a zodpovídány jen „mezi čtyřma očima“.

Můžeme jako management firmy ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři a následně ho s Vámi sestavíme na míru v závislosti na zaměření Vaší firmy.

UPOZORNĚNÍ

Seminář je záležitostí pro ty společnosti, pracují na svém růstu a při přípravě jeho obsahu je nutná spolupráce zástupce Vaší firmy s našim specialistou, aby jeho následná kvalita byla v souladu s Vašimi očekáváními i vynaloženými náklady.

REKLAMACE V OBCHODĚ

Komu je seminář určen?

Seminář je určen firmám a jejich obchodníkům, zejména z kamenných obchodů, kteří chtějí mít pro tyto situace vyškolené prodavače, ale i pro zástupe spotřebitelů, kteří si chtějí prohloubit své vědomosti. Pozornost tomuto tématu by měli věnovat i všichni Ti, kteří se věnují dálkovému (internetovému a telefonickému) prodeji.

Co se na semináři dozvíte?

Úvodem se stanoví právní rámec vytýkání vad zboží a služeb (reklamace) v maloobchodě, dále se dozvíte, jak řešit specifické situace při reklamacích, včetně upozornění na co si dát pozor při vypisování tzv. reklamačních protokolů (co vše je vhodné uvést a co už ne), dozvíte se jakým rizikům se může prodávající vystavit při nesprávném posouzení či vyřízení reklamace. Nechybí ani řešení modelových situací v závislosti na rozhodovací praxi soudů, či skutečných případů z praxe. Důležitou součástí je také zamyšlení se nad skutečností, jak předcházet reklamacím v rámci týmu.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah semináře je (3) – 4 hodiny.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři a při jeho přípravě zohledníme Váš firemní reklamační řád Vaší firmy, popř. další souvisící dokumenty.

RODINNÝ ZÁVOD

Komu je seminář určen?

Seminář je určen nejen těm, kdo podnikají z jakéhokoliv důvodu s rozšířenou rodinou, ale např. i spolkům, které v rámci své činnosti vyvíjejí poradenskou činnost směrem k jejich členům.

Co se na semináři dozvíte?

Možná až překvapivé věci pro podnikatele, kteří mají rodinu. Jak je upraveno odměňování v rodinném závodě, že v rodinném závodě mohou pracovat i členové rodiny, kteří nemají uzavřenu žádnou smlouvou. Pojednáno je o tom, jak rodinný závod vzniká, jak v něm upravit poměry, řešena je ochrana oprávněných zájmů i případné vzájemné vypořádání při jeho zániku.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučen rozsah semináře je 4 hodiny.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři.

POHLEDÁVKY A JEJICH ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ V PRAXI

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro firmy, kterým při jejich podnikatelské činnosti nejen čas od času vznikají pohledávky a chtějí tuto situaci řešit. Současně si však uvědomují, že prevence vzniku pohledávek je velmi důležitá.

Co se na semináři dozvíte?

Jak důležitá je prevence vzniku pohledávek – předsmluvní vyloučení rizik – s kým smlouvu uzavřít a s kým ne, smluvní zajištění – zálohy/kauce, smluvní pokuty, bankovní záruky, úroky z prodlení, jak vymáhat pohledávky mimosoudní a soudní cestou. Nedílnou součástí semináře je také diskuze na téma, jak správně nastavit proces vymáhání pohledávek v dané firmě, a to při zohlednění skutečnosti, že vymahatelnost pohledávky klesá o 80 až 90 % v prvních 90 dnech po jejím vzniku.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah semináře je (4) – 6 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – rádi Vám sdělíme podrobnosti k tomuto semináři.

JAK SPRÁVNĚ VÉST (NEJEN) SOCIÁLNÍ DIALOG

Komu je seminář určen?

Seminář je určen zejména vedoucím pracovníkům, kteří přicházejí každodenně do styku se svými podřízenými, ale i managementu firem, který vede jednání se zástupci zaměstnanců, popř. i odbory.

Co se na semináři dozvíte?

Jak správně definovat sociální dialog v užším a širším smyslu, jaký je jeho právní, sociální i psychologický rámec, jaký může být přínos jedince, jaké jsou jeho fáze a volně se naváže tématem komunikace v týmu (jak správně informovat, kritizovat či vhodně chválit). V průběhu semináře je vždy dáno několik témat určených k učení se dialogu a jeho lepšímu pochopení. Seminář je výrazně prakticky zaměřen.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah je (4) – 6 hodin v závislosti na konkrétních potřebách Vaší firmy.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – s Vašim zadáním, my Vám sdělíme podrobnosti a pomůžeme Vám stanovit obsah semináře.

PRÁVNÍ ÚSKALÍ UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Komu je seminář určen?

Seminář je určen především pro firmy, v jejichž předmětu činnosti převažuje obchodní, popř. výrobní činnost.

Co se na semináři dozvíte?

V průběhu semináře si vytvoříte svého krátkého průvodce procesem uzavírání smlouvy od označení smluvních stran až po podepisování. Zvláštní kapitolu bude tvořit návod, jak vyloučit všechny možná rizika včetně rizik bezpečnostních, Víte, že obvykle jsou největším bezpečnostním rizikem při uzavírání smluv ve Vaší firmě Vaši vlastní zaměstnanci pověření vyjednáváním obsahu smluv a jejich případným uzavíráním? V semináři bude využito mnoho příkladů z praxe.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah je (6) – 8 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás – s Vašim zadáním, my Vám sdělíme podrobnosti a pomůžeme Vám stanovit obsah semináře.

OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro střední firmy, jejich management. Speciální skupinu, která se může spolu s managementem firem zúčastnit tvoří, zaměstnanci, kteří s daty svých kolegů pracují.

Co se na semináři dozvíte?

Co všechno musí Vaše společnost udělat, aby chránila práva zaměstnanců, kteří Vám poskytují jejich osobní údaje (jméno, adresu, zdravotní údaje, příjem, … a další). Při nakládání s osobními údaji je třeba se řídit pravidly a že pravidla nakládání se od května 2017 mění na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které začne platit od května 2018.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah semináře je 6 hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás a vyžádejte si podrobnosti k semináři. Obsah semináře je možné nastavit v závislosti na Vašich potřebách.

VESELE I VÁŽNĚ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro střední firmy, kde se běžně pracuje s osobními údaji a management se domnívá, že vše, co se týká ochrany údajů, by si zasloužilo větší pozornost i s ohledem na blížící se GDPR.

Co se na semináři dozvíte?

Spoustu zajímavých, ale i nečekaných informací z teorie a příkladů praxe včetně informací k novému Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU, známé pod zkratkou GDPR, jehož použitelnost nastane v květnu 2018.

Jaký je doporučený rozsah?

Doporučený rozsah semináře je 7 – (8) hodin.

Mohu ještě něco udělat?

Kontaktujte nás a vyžádejte si podrobnosti k semináři

Máte zájem?

REFERENCE

„Musím říci, že z počátku jsem zvažoval, zda si objednat uzavřené školení pouze pro sebe, tj. jednu osobu. S ohledem na rozsah informací a na skutečnost, že jsem se mohl zeptat na všechno, co jsem potřeboval, však nyní vůbec nelituji vynaložených prostředků.“

Ing. RADEK ŠLEZINGER

„Pozitivně hodnotíme, že školení na téma občanský zákoník netrvalo celou pracovní dobu a konalo se u nás na pracovišti. Vše bylo vysvětleno srozumitelnou řečí a obdrželi jsme velké množství potřebných informací zejména ohledně uzavírání smluv.“

Sherwin-Williams Czech Republic, spol. s r.o.

„Seminář na téma GDPR mi i přes omezený časový rozsah poskytl velké množství důležitých a zajímavých informací.“

Ing. DAVID KROMUS, MBA, MSc.

ředitel pobočky Brno, Unileasing a.s.

„Seminářů jsme v naší společnosti s BB157 realizovali více a byli jsme vždy spokojení. Jejich záběr je velmi široký. Vždy nám je srozumitelně vysvětleno vše, co je pro nás a naše zaměstnance důležité. Uzavřené semináře jsou maximálně efektivní a kromě toho v daný den stihneme obvykle i pracovní poradu.“

SB PROPERTY SERVICES, a.s.

Potřebujete školení na míru?